in ,

Képviselő-testületi döntések

A képviselő-testület idei első ülésén, február 13-án 8 igen és hét nem szavazattal elfogadta Gödölő város 2020. évi költségvetését.
A képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételét és kiadását 10.122.238.000 Ft főösszeggel állapította meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.326.398.000 Ft.
Állami támogatásként 1,46 milliárd forintot kap a város.
A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 1.992.600.000 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint 1.182.726.000 Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.

A képviselő testület elfogadta a Kalória Nonprofit Kft. , a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft., a Gödöllői Távhő Kft., a Gödöllői Piac Kft. és az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020-as évre vonatkozó üzleti tervét.
A társaságok közül egyedül a Művészetek Háza számol negatív eredménnyel, a hiányt azonban az előző üzleti évek gazdálkodásából származó eredménytartalékából fedezni tudja.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 20,5363 millió forint fejlesztésre fordítható támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A támogatás összege a 2018. november – 2019. július közötti időszakban figyelembe vett – a teljesítmény volumenkorlát 100%-át meghaladó – többletteljesítmény alapján került meghatározásra. A szakmai vezető testülettel, valamint a szakrendelések orvosaival és asszisztenseivel történt egyeztetés alapján a bőrgyógyászat, a kardiológia, a sebészet, a nőgyógyászat, a pszichiátria, a felnőtt – és a gyermek fül-orr-gégészet, az urológia, a tüdőgondozó, a fizikoterápia és gyógytorna, az ultrahang, a központi steril, a belgyógyászat, a szemészet fejlesztésére, valamint informatikai beszerzésekre fordítják.
A képviselő-testület felülvizsgálta a Tormay Károly Egészségügyi Központban térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló Szabályzatot. Az új szabályzatban a képalkotó vizsgálatok összevonásra kerülnek, egyszerűsödnek. Új elemként jelennek meg a rendeletben a fizikoterápia, a gyógytorna és a gyógymasszázs díjtételei valamint a menedzserszűrés térítési díja. A szabályzat egyes pontjainak módosítását a jogszabályi változások tették szükségessé.
Az ülésen sor került a Tormay Károly Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítására is.
A képviselő-testület elfogadta a GÉSZ több ponton történő módosítását. A folyamat még 2019-ben indult el, s ezzel lezárult az akadály a premontrei fejlesztések előtt.
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. április 17-én megtartott ülésén hozott, 18/2019. (IV. 17.) számú társulási határozatát és az abban foglaltakkal nem ért egyet, nem támogatja a 2016. július 5. napján megkötött rekultivációs alap kezeléséről szóló szerződés megszüntetését.
A létrehozott alap képzésére azért volt szükség, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséből származó hulladéklerakók rekultivációját a bezárását követően, továbbá 30 évig történő ellenőrző vizsgálatát fedezni tudják.
A Társulás 2019. április 17-én megtartott ülésén a rekultivációs alap kezeléséről szóló szerződést megszüntették, a megszüntető megállapodás aláírására Fördős Attila elnököt hatalmazták fel. 2019. december 10-én a Társulás 59/2019. (XII. 10.) sz. határozatával felkérte Gödöllő Város Önkormányzatát és Nógrádmarcali Község Önkormányzatát, hogy a képviselő-testületek soron következő ülésein tárgyalják meg az alap megszüntetéséről szóló határozatot, s a döntésről értesítsék Juhász Istvánt, a Társulás új elnökét. Gémesi György úgy fogalmazott, erre a pénzre szükség van ahhoz, hogy a rekultivációs kötelezettségeket el tudja látni a város, és fontosnak tartja, hogy ez a keretet továbbra is feltöltsék.

A képviselő-testület jóváhagyta, hogy az önkormányzat 2 millió forint áron eladja a Gödöllői Szabad Waldorf Óvodában lévő 72/897 arányú tulajdonrészét a Gödöllői Waldorf-Pedagógiai Egyesület jogutódja, a Weöres Sándor Oktatási, Kulturális Szabadidő Egyesületnek.
Az Isaszegi út 11. szám alatt fekvő ingatlan – melyet a Magyar Állam és képviseletében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság elidegenítési és terhelési tilalmai, és az Elmű Hálózati Elosztó Kft. vezetékjogai terhelnek – jelenleg a Weöres Sándor Oktatási, Kulturális Szabadidő Egyesület (mint többségi tulajdonos), Gödöllő Város Önkormányzata, valamint az Összmagyar Egyesület (mint kisebbségi tulajdonosok) tulajdonában van.
Az ingatlan városi tulajdoni arányának értékesítését ingatlanszakértői becslés előzte meg.
A testület döntése értelmében az eladási szerződésben rögzíteni kell, hogy az önkormányzat javára elidegenítési tilalom és elővásárlási jog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba 15 évig terjedő határozott időre, valamint, hogy az értékesített ingatlant, vevő az óvodai nevelés-oktatás céljából vásárolja meg, és ezt a feladatot legalább 15 évig vállalja ellátni.

A VEKOP-5.3.2-2016-00048 azonosítószámú pályázat kerékpárforgalmi hálózati tervének 1/6. szakaszához kapcsolódóan, Gödöllö Város Önkormányzata a Berente utca végén közműépítési beruházással, valamint a terület telekstruktúrájának átalakításával, négy új Önkormányzati tulajdonú beépítésre alkalmas telket hozott létre. A telkek területi elhelyezkedésük szerint a Gödöllö város helyi építési szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletnek megfelelően Lke-05 jelű, kertvárosias lakóterület övezeti besorolásúak. A képviselő-testület döntése értelmében a telkeket kétfordulós, versenytárgyalásos pályázaton értékesítik.

Gémesi György polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület az Ady Endre sétány 62. sz. alatt található ( a volt tüdőgondozó) és a mellette lévő, Légszesz uta 1./A sz. alatti ingatlan megismételt értékbecslésének eredményéről.
A testület a 114/2019. (V.30.) számú határozatban döntött az Ady Endre sétány 62. szám alatt található, 5396/2 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás szerint egészségház, udvar megnevezésű, 1274 m2 területű, volt Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőbeteg-gondozó Intézetének helyet adó tehermentes ingatlan, valamint a mellette elhelyezkedő 5396/1 helyrajzi számú, ingatlan-nyilvántartás szerint beépített terület megnevezésű, 913 m2 területű, Légszesz utca 1/A. szám alatti, az 5396/1/A helyrajzi számú, 40 m2 alapterületű telefonközpont tekintetében az INVITEL Távközlési Zrt.-t megillető földhasználati joggal terhelt ingatlan értékesítéséről.
Az új forgalmi értékbecslést azért végeztette el az önkormányzat, mert a Fidesz -KDNP képviselői folyamatosan alulértékeltnek tartották az ingatlanokat, és 140 milliós vagyonvesztésről beszéltek, főleg azt követően, hogy megváltoztak az ingatlanok építési övezeti előírásai. A 2019. december 21. napján hatályba lépett, Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 30/2018. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: GESZ) szerinti új építési övezeti előírásokat figyelembe véve, az EURO-IMMO Kft. elkészítette az ingatlanok újabb forgalmi értékbecslését. A szakvélemény piaci alapú forgalmi értékelés módszerrel készült.
Az 5396/1 helyrajzi számú ingatlan forgalmi értékét a 2019. márciusában végzett bruttó 13 .400.000 Ft-ra helyett bruttó 15.900.000 Ft összegben állapította meg, míg a 5396/2 helyrajzi számú ingatan forgalmi értékét bruttó 54.700.000 Ft helyett 55.600.000 Ft összegben határozta meg.
Gémesi György polgármester kijelentette, az új értékbecslés igazolta, hogy szó sincs a FIDESZ-KDNP-s képviselők által hangoztatott értékvesztésről, hanem alátámasztotta, hogy az önkormányzat minden tekintetben korrektül és tisztán járt el. Gémesi György úgy fogalmazott, az EURO-IMMO Kft. 30 éves múlttal rendelkezik, a legnagyobb hazai cégeknek dolgozó, szakmailag elismert cég.
Kocsi Tamás FIDESZ-KDNP-s képviselő azonban megkérdőjelezte az új értékbecslés eredményét arra hivatkozva, hogy ők is kértek értékbecslést, és úgy tűnik, jelentős különbség van az övék és a városé között, és jelentős kár éri a várost. Amikor azonban a polgármester rákérdezett a konkrétumokra, már úgy fogalmazott: az értékbecslés még folyamatban van, annak hivatalos végeredményét még nem kapták meg.

2020. január 7-én aláírásra került a GEAC Vívószakosztály számára épülő vívócsamok kivitelezési szerződése és elindult a kivitelezés. 2020. január 28-án megtörtént a leendő vívócsamok alapkőletétele. A megvalósításhoz Gödöllő Város Önkormányzata korábban 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott. A Magyar Vívószövetség szintén nyújtott több alkalommal támogatást a vívócsamok megépítéséhez, ezek a támogatási szerződések aláírásra kerültek. A Magyar Vívószövetség által nyújtott támogatás azonban nem közvetlenül, hanem a BMSK Zrt közreműködésével jut el az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft-hez. A BMSK Zrt. és a Kft. között létrejött támogatási szerződések utófinanszírozást engedélyeznek, így a kivitelezést a Kft-nek kell megelőlegeznie. Ehhez a képviselő-testület – a kivitelezés előfinanszírozása érdekében – módosította a korábbi támogatási szerződésnek a kivitelezés 2.ütemére tervezett fizetési határidőt, valamint további 50 millió forintos visszatérítendő támogatást fogadott el.

További két évvel meghosszabbította a testület a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola logopédiai alsó tagozatos osztályinak elhelyezését az önkormányzati tulajdonú, Gödöllő, Mátyás király utca 10. szám alatti épületben. Az intézmény 2014 óta használja az ingatlant.
A Képviselő-testület a Palota-kert 2. szám alatti alagsori, nem lakás célú helyiséget a Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatba adja feladatkör, hatáskör ellátása érdekében.

A Képviselő-testület döntött a Deák Ferenc tér 2. 1/3. sz. alatti 1,5 szobás üres lakás munkaköri lakásként, munkakör ellátásának elősegítése céljából történő bérbeadásáról a Polgármesteri Hivatal egyik munkatársa részére.
Elrendelte a testület a Gödöllő, Palota-kert 16. fsz. 3. sz. alatt található, üres önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség, és a Palota-kert 3. fsz. alatt található, üres önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség üzleti célú bérbeadását. A helyiségek bérlésére az önkormányzat pályázatot ír ki.

Gödöllő Város Képviselő-testülete elfogadta a Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, felülvizsgált együttműködési megállapodást. A módosítások többnyire pontosító és kiegészítő jellegűek. A nemzetiségi önkormányzatok az együttműködési megállapodást megtárgyalták és elfogadták.

Elfogadták a képviselő-testület 2020. első félévére vonatkozó munkatervét. Eszerint a képviselő-testület március 12-én, április 23-án, május 21-én és június 18-án ül össze.

Idén is két alkalommal lesz igazgatási szünet a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban a rendes szabadság kiadására: a 2020. július 27-től – 2020. augusztus 7. közötti, valamint a 2020. december 23-tól – 2020. december 31. közötti időszakban.

Gémesi György polgármester az ülésen tanácsnokok megválasztására tett javaslatot.
Kormányzati kapcsolatokért felelős tanácsnoknak Kolozs Csabát (Fidesz-KDNP) , sportügyi tanácsnoknak Epres Györgyöt (Fidesz-KDNP), közbiztonsági tanácsnoknak pedig Klement Pétert (Fidesz-KDNP) kérte fel. Mint mondta, a felkéréssel az együttműködést szeretné erősíteni. Epres György és Klement Péter elfogadta a felkérést, az ő megválasztásukat a testület jóvá is hagyta, Kolozs Csaba azonban visszautasította a felkérést arra hivatkozva, hogy nincsenek hozzá letisztázott jogkörök.

Képviselő-testület elfogadta a Dunakeszi Tankerületi Központ által megküldött 2020/2021. évi tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek beosztását, valamint a Pedagógiai Szakszolgálatok ellátási körzetére vonatkozó beosztást.

A Képviselő-testület felhatalmazza Gödöllő város polgármesterét, hogy a Kormánnyal, valamint az önkormányzati érdekszövetségekkel történő egyeztetések során, továbbá a nyilvánosság előtt képviselje a Képviselő-testület határozatban foglalt véleményét Varga Mihály pénzügyminiszternek az iparűzési adó tervezett módosításaival kapcsolatban.
A Képviselő-testület – mely elsődlegesen Gödöllő város polgárainak érdekeit tartja szem előtt – nem tudja támogatni a kormányzat olyan tartalmú javaslatát, mely az önkormányzati adóbevételek csökkentésére, különösen az iparűzési adóalap csökkentésére vagy az iparűzésiadó-bevétel feladattal történő megterhelésére irányul.
A pénzügyminiszter javaslata szerint az iparűzési adóalapból leírható lenne a vállalatok eszközeinek értékcsökkenése, a kutatás-fejlesztési költségek esetében pedig a jelenlegi kedvezményt az ötszörösére emelnék. Mindemellett a tervek szerint megszűnne a gazdasági szereplők minden év december 20-i adófeltöltési kötelezettsége az iparűzési adó esetében.
Az adóalap csökkentésére irányuló intézkedéstervezetek a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének előzetes becslése szerint 10-15%-os bevételkiesést jelentene az érintett önkormányzatoknak. Gödöllő város esetében ez több százmillió forint bevételcsökkenést jelenthet, a 2020. évi költségvetésében az iparűzési adóbevétel aránya a működési bevételeken belül a 40%-ot is meghaladja.
A bevételek kiesésére az önkormányzatok szükségképpen a szolgáltatási színvonal csökkentésével, a fejlesztések visszafogásával vagy a bevételek saját hatáskörben történő pótlásával áll módjukban reagálni, indokolatlan terhet téve ezzel az önkormányzatra, valamint a lakosságra egyaránt.

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

1 könyv, 1 film, 1 kávé Krizsó Szilviával

Képviselő-testületi döntések – Ezek a költségvetés fő számai