in ,

Képviselő-testületi döntések

Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2020. szeptember 24-én, csütörtökön tartotta szeptemberi ülését, amire a járványügyi szabályok megtartatására való tekintettel a Művészetek Házában került sor.

A képviselő- testület elfogadta a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót. Az ülésen Pintér Mihály, megbízott kirendeltségvezető, Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok és Branyiczky Márk, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója vett részt.
Mint a beszámolóból kiderült, a múlt év során a 603 tűzesethez kellett kivonulniuk és 415 alkalommal riasztották őket műszaki mentéshez, amelyek során 321 esetben volt szükség beavatkozásra. Ez a szám több, mint a korábbi években, a növekedést a tűzoltóság szakemberei a vasútvonal lezárása miatti forgalom megnövekedésre vezették vissza. Mint az ülésen elhangzott, minimálisan emelkedett a tűzesetek száma is, de az úgynevezett “nagy tüzek” száma csökkent. Minimális emelkedett az otthoni tűzesetek száma is, ami a felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára.
Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy úgy fogalmazott, jó hír, hogy a múlt évben sem tűz miatti, sem Co mérgezés miatti haláleset nem történ. Mint mondta, folyamatosak a technikai fejlesztések, amik jelentősen segítik a munkájukat.

***

A képviselő-testület elfogadta a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Az Közalapítványt a testület ülésén Dr. Reindl László, a kuratórium elnöke képviselte, aki elmondta, a jövőben az ülésekre a közbiztonsági tanácsnokot, valamint a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet képviselőjét is meg fogják hívni, annak érdekében, hogy minél szélesebb legyen a rálátásuk a közbiztonságra és így is segítsék a döntéshozatalt. Az kuratórium elnöke megköszönte az önkormányzatnak az előirányzott 800 000.- forintos támogatást, s kijelentette, azon dolgoznak, hogy sikerüljön az alapítvány közhasznúságának visszaállítása, amivel a különböző pályázatokon való részvétel is lehetővé válik. Dr. Reindl László június 12. óta tölti be az elnöki tisztet, miután a korábbi elnök Rétfalvi Antal elhunyt. A testület egyperces néma felállással tisztelgett a kuratórium egykori elnökének emléke előtt.

***

Kompromisszumos megoldást fogadott el a testület, az épülő uszoda közúti kapcsolatának kiépítésében.

Az Ady Endre sétány és az Isaszegi út csomópont kialakításáról 2017-ben a képviselő-testület egyértelműen úgy foglalt állást, hogy a „Gödöllői uszoda beruházás I. ütem” közúti kapcsolatának megvalósítását egy II. ütemben tervezett körforgalmi csomópont kialakításával tudja támogatni.
Az uszoda a tervek szerint 2020. decemberében elkészül, majd használatbavételi engedély birtokában, 3 hónap elteltével megnyílhat a nagyközönség előtt. A használatbavételi engedély kiadásának azonban feltétele, hogy megoldódjon a közútcsatlakozás.
Mivel a gödöllői lakosoknak is érdeke, hogy az uszoda megnyissa kapuját, a képviselő-testület kompromisszumos javaslatként most azt a határozatot fogadta el, miszerint a „Gödöllői uszoda beruházás” közúti kapcsolatának megvalósítása érdekében a kanyarodósáv nélküli, jelzőlápás csomópont kiépítéséhez hozzájárul azzal a kikötéssel, hogy a beruházónak kötelessége 2022. október 30-ig körforgalmi csomópont vagy jelzőlámpás, kanyarodósávos kereszteződés kiépítése.
A testület a hozzájárulás feltételeként határozta meg, hogy a csomópont kiépítése során, ahhoz szervesen kapcsolódva, az uszoda előtt az Ady Endre sétányon elhelyezkedő járda felújítása, és az Ady Endre sétányon az uszoda kerékpárral történő megközelítését szolgáló, az önkormányzat által már megépített kerékpárút folytatásának kiépítése megvalósításra kerüljön.

A testület kötelezettséget vállalt arra, hogy amennyiben körforgalmi csomópont kerül kiépítésre, az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a körforgalomhoz szükséges tervezési, illetve kivitelezési feladatok teljesítéséhez összesen maximum 20 millió Ft fedezetet különít el, amelynek rendelkezésre bocsátására külön megállapodás megkötése alapján kerülhet sor.

***

A képviselő – testület elfogadta a beszámolót Gödölő város 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és módosította a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet.
Mint az ülésen elhangzott, Gödöllő költségvetése annak ellenére egyensúlyban van, hogy a kormány elvonta a gépjárműadót, ami 115 millió forintos kiesés, valamint a 30 millió forintos bevétel kiesést jelentett, hogy a kormány a veszélyhelyzet idejére felfüggesztette a parkolásidíj fizetést.
Gémesi György polgármester ehhez kapcsolódóan elmondta, a veszélyhelyzet alatt az önkormányzatnak rengeteg többletfeladatot kellett ellátni, amit nehezített a szinte folyamatosan változó jogszabályi környezet. Tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzati intézményekben a pandémia miatt senkinek sem szűnt meg a munkahelye, a munkatársakat bevonták a veszélyhelyzeti feladatok, így a 70 éven felüliek ellátásába. A polgármester ismételten megköszönte mindenkinek a munkáját, aki ebben részt vett, és kijelentette: példaértékű volt az összefogás a városban, ami megmutatkozott a felajánlásokban is, amelyek a lakosság, a vállalkozások és a civil szervezetek részéről érkeztek. Egyben sajnálatát fejezte ki, hogy sem a Fidesz-KDNP frakció, sem Vécsey László (FIDESZ-KDNP) parlamenti képviselő nem kereste meg az önkormányzatot, hogy segítséget ajánljon a korábban sosem tapasztalt helyzetben.

***

A képviselő-testület módosította a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervét, amit 794.741 E Ft bevételi, 824.610 E kiadási főösszeggel és  – 29.869 E Ft eredménnyel hagytak jóvá. Emellett a társaság 2020. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást nettó 434.692 E Ft összegben állapították meg.
A módosítást a veszélyhelyzet idején hozott kormányzati intézkedések miatti intézménybezárások okozta helyzet indokolta, ami az étkeztetési adagszámok drasztikus visszaesését jelentette. A társaság a kormány gazdasági mentőcsomagjából sem részesülhetett, mivel az a nonprofit cégekre nem vonatkozott.
Mint azt Hatolkai Máté ügyvezető igazgató az ülésen elmondta, ebben az időszakban az elsődleges cél a 130 dolgozó munkahelyének megőrzése volt, amit sikerült is teljesíteni. Csak a nyugdíjasként alkalmazott munkatársakkal bontottak szerződést, szeptember 1-jével azonban őket is visszavették. Meg kellett lépni a munkaidő hatórásra csökkentését és a bérek ehhez történő igazítását. Szeptember 1-től azonban itt is visszatértek a nyolcórás munkaidőhöz és az erre vonatkozó bérekhez.
Hatolkai Máté leszögezte a Kalória helyzete stabil.

***

Elfogadta a képviselő-testület a Dózsa György úti köztemető módosított temetőszabályzatát. A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló rendelet még a tavasz folyamán került elfogadásra, most ezzel hozták összhangba a temetőszabályzatot, ami rögzíti a temető területén az üzemeltetőre, a szolgáltatókra valamint a sírok tulajdonosaira és a látogatókra vonatkozó szabályokat.

 

***

A képviselő-testület jóváhagyta a VÜSZI Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét. Ezt a háromtagú felügyelőbizottság maga állapítja meg, de mivel összetételében 2020. január 1-jével személyi változás történt, szükség volt az új felügyelőbizottság ügyrendjének testület általi jóváhagyására.

***

A testület elfogadta a polgármesternek a veszélyhelyzetben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóját. A 2020. március 11-én 15.00. órától 2020. június 17-ig tartó időszakban a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester gyakorolta a képviselő-testület hatáskörét.
Mint az Gémesi György polgármester tájékoztatójából megtudható, ez idő alatt valamennyi meghozott intézkedésről, határozatról, polgármesteri rendeletről e-mail-en folyamatosan tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, a lakosságot pedig a város honlapján keresztül. A mostani tájékoztató ezeket a döntéseket foglalta össze.

***

A testület elfogadta a polgármesternek a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról szóló beszámolóját.

***

A képviselő-testület egyhangú döntéssel támogatott több, a városi ingatlanokra vonatkozó döntést:
– a 0136/17 hrsz. 5949 m2 területű ingatlan belterületbe vonását, ami ipari-gazdasági területként lesz hasznosítva;
– a 0124/1 és a 0124/2 hrsz. külterületi ingatanok belterületbe vonását, amiket városüzemeltetési területként kívánnak hasznosítani;
– a 8102/3, 8126/1 és a 8126/3 hrsz. Berente utcában lévő ingatlanok kétfordulós versenytárgyalásos pályázaton történő értékesítését;
– a 2865/3 hrsz, Gomba u. 1. sz. alatti 627 m2 területű ingatlan bruttó 13.800 000.- Ft. összegű, valamin a 2865/2 hrsz Gomba u. 3. sz. alatti, 626 m2 területű ingatlan bruttó 15.000 000 Ft. összegű minimum irányáron, kétfordulós versenytárgyalásos pályázaton történő értékesítését.

***

A képviselő-testület jóváhagyta a Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Sport Klub között kötendő Együttműködési megállapodást a Gödöllő, Dózsa György út 69. szám alatti ingatlanon létesülő városi sportcsarnok építésére, melynek többek között legfőbb célja a helyi sportegyesületek utánpótlásnevelő munkájának elősegítése.
Mivel a tao-s forrásból megvalósuló beruházás utófinanszírozott, ezért a képviselő-testületi ülésen az önkormányzat és a GSK között kötendő államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatás lehetőségéről is döntés született. A szerződésben foglaltak alapján a beruházás megkezdéséhez és lefolytatásához az Önkormányzat szükség esetén bruttó 640 millió forint keretösszeg erejéig nyújthat visszatérítendő, kamatmentes támogatást a GSK részére. Ennek célja, hogy a sportcsarnok építés időtartama alatt likviditási probléma ne merüljön fel. A testületi ülésen elhangzott, hogy a közeljövőben kiadvány és felhívás is készül a vállalkozások ösztönzése érdekében, hogy adójukkal támogassák a gödöllői sportélet e nagyívű fejlesztését.

***

A képviselő-testület jóváhagyta a Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Sport Klub között kötendő, 84 millió forint államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatásról szóló szerződést. Ennek előzménye, hogy a testület 2020. március 12-én tartott ülésén döntött a Táncsics Mihály úti sporttelepen zajló magas szintű sportszakmai munka feltételrendszerének javítása érdekében öltözőépület építésének támogatásáról. A kivitelezés megkezdődött és a létesítmény várhatóan decemberben átadásra is kerül. A rendelkezésre álló források növelése céljából a Gödöllői Sport Klub részéről egy új, utófinanszírozású tao-s kérelem is benyújtásra került a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. Mivel ennek elbírálása akár több hónapot is igénybe vehet, a beruházás befejezéséhez szükséges a visszatérítendő kölcsön biztosítása. Amennyiben a pályázati döntés időben megszületik, még az is előfordulhat, hogy az összeg lehívására nem kell, hogy sor kerüljön.

***

A képviselő-testület döntött a 4157/9 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó földterület bérleti szerződésének 2020. október 1-től 2025. szeptember 30-ig történő meghosszabbításáról és az éves bérleti díj összegének bruttó 25.000 ft-ra emeléséről. A terület kivett, beépítetlen terület megnevezésű, közterület kapcsolattal nem rendelkező, önállóan nem hasznosítható földrészlet.

***

A képviselő-testület döntött több önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról:

– 2022. augusztus 31-ig meghosszabbították a 2100 Gödöllő, Zombor u. 1. I/7. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú lakásra megkötött bérleti szerződést;

– 2020. október 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig meghosszabbították a 2100 Gödöllő, Zombor u. 1. 2/18. szám alatti lakásra kötött bérleti szerződését;

– munkakör ellátásának elősegítése céljából 2020. október 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig meghosszabbították a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 2. 3/13. szám alatti lakásra kötött bérleti szerződést, valamint elfogadták a

– 2100 Gödöllő, Palota-kert 7. 4/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás munkaköri bérlakássá kijelölését és piaci elvű bérbeadását 2020. október 1.- 2022. szeptember 30- ig.

***

Feltételekhez kötötte a képviselő-testület a Mogyoród, Szentjakab Park 61 lakóegysége szennyvizének befogadását.
Előzetesen a képviselő-testület a 2019. december 12-én megtartott ülésen az ugyanezen területre tervezett 30 db lakóegység szennyvize kapcsán befogadói nyilatkozatot adott. A határozat 4. pontjában meghatározott szennyvíz-csatorna csatlakozási díj a projekt szünetelése, meg nem valósulása miatt nem került megállapításra, így az kérelmező részéről nem került befizetésre. A beruházó az építési igényét átgondolva nyújtotta be az új, 61 db lakóegység számra vonatkozó – módosított – szennyvíz befogadási kérelmét.
A testület többek között kikötötte:
– az alépítmény tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése során felmerülő költségek a beruházót terhelik, nem háríthatók át Gödöllő város önkormányzatára;

– mivel a csatornaszakasz nem Gödöllő közigazgatási területén van, Gödöllő önkormányzata nem vállal az adott csatorna szakaszra ellátási felelősséget;

– a fizetendő szennyvíz-csatorna csatlakozási díjat – ami a jelenleg érvényben lévő előírások alapján 400 000 Ft +ÁFA/0.5 m3, amelyet az beruházót terheli –
be kell fizetni a Társulat által készített kivetés szerint.

***

A képviselő-testület elfogadta a LIMEX 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és Gödöllő Város Önkormányzata Között létrejövő településrendezési szerződést.
A településrendezési szerződés szerint a Méhész közben található 084/5 hrsz.-ú ingatlanból a GÉSZ-ben út céljára kiszabályozott területet kialakítják, majd tehermentesen és térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adják magánút megnevezéssel.

***

A képviselő-testület több döntést hozott a Gödöllő város településrendezési Eszközei (TSZT,GÉSZ) kapcsán.
A testület elfogadta a Csanakért Egyesületnek a csanaki városrész még be nem épített részére tett, beépítési paraméterekre vonatkozó javaslatát, és azt belefoglalták a GÉSZ-be.
A Kampis Antal térre vonatkozó javasolt módosítások eljárása tovább folytatódik az érintett felek által kölcsönösen elfogadható kompromisszumos szabályozási javaslat kimunkálásával.

***

Gödöllő Város képviselő-testülete elfogadta a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása 2007. január 25-én alakult meg és fogadta el a Társulási Megállapodását. Az időközben többször aktualizált és módosított Társulási Megállapodást a Társulási Tanács felülvizsgálta és módosította, a most történt módosításra a taglétszám változása miatt volt szükség – tekintettel arra, hogy Szada település csatlakozási szándékát jelentette be. Emellett több, kisebb adminisztratív jellegű módosítás átvezetésére is sor került.

***

A képviselő-testület engedélyezte, dr. Kovács László ügyvéd számára, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.-vel kötött bérleti szerződés alapján a Dózsa György út 1. sz. alatti ingatlant hivatalos irataiban székhelyként jelölje meg.

***

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapjaiban megváltoztatja a kulturális területen foglalkoztatottakra vonatkozó szabályokat. A törvény alapján a kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazotti jogviszonya átalakult. Gödöllő város intézményi hálózatából a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum dolgozóit érinti az intézkedés. Ennek keretében a képviselő-testület úgy döntött, hogy a két intézmény vezetőjének bérét azonos szinten 460.000.- forintban állapítja meg.

***

Gödöllő város képviselő-testülete engedélyezte a Gödöllői Sportrepülő Egyesület számára az elnevezésében „Gödöllő” település nevének használatát. A településnév használati engedély visszavonásig érvényes.

***

A képviselő-testület elfogadta a 2020. II. félévi munkatervét. A tervek szerint idén még három alkalommal üléseznek, október 22-én, november 19-én és december 10-én. A közmeghallgatást november 19-én tervezik megtartani.

***

A városháza épületére Babazászló kitűzését, és egész évben kinttartását javasolta Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP), hogy ezzel demonstrálja város, hogy bababarát.
A javaslatot végül a képviselő-testület elvetett, helyette egy olyan határozatot fogadott el, amelyben leszögezi: “Gödöllő Város Önkormányzatának alapvető célkitűzése, hogy olyan körülményeket teremtsen városunkban, amelyben a fiatalok biztonsággal alapíthatnak családot és vállalhatnak gyermeket. Megállapítható, hogy a köznevelési intézményekben zajló magas színvonalú munka, a városban működő egyházi közösségek tevékenysége, a civil szervezetek által kínált gazdag kulturális és sportélet, valamint Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek elmúlt évtizedekben hozott családbarát döntései együttesen szolgálják a családok biztonságának megteremtését és mindennapi életük boldogulását, hozzájárulva a gyermekvállalás ösztönzéséhez, valamint a felnövekvő gyermekek és fiatalok boldogulásának elősegítéséhez. Mindezek alapján a képviselő-testület megköszöni a gödöllői családok, a város társadalmi életében résztvevő aktív közösségek és civil szervezetek, Gödöllő városában működő intézmények, az ott dolgozó munkatársak és Gödöllő Város Önkormányzatának az elmúlt évtizedekben a felnövekvő gyermekek jövőjéért és családjuk biztonságáért végzett áldozatos és eredményes munkáját. Tisztelettel kéri az érintetteket, hogy továbbra is hasonló szellemiségben szolgálják e nemzetünk és városi közösségünk számára is oly fontos és meghatározó értéket.”
Az ülésen Pelyhe József és Dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) és Bajkó Norbert alpolgármester is felhívta a figyelmet arra, a város már csaknem két évtizede bevezette az újszülöttek köszöntését, aminek során minden újszülött esetében emléklapot és pénzbeli támogatást kapnak a szülők, a gyerekek pedig kézműves mackót. Idén erre 8 millió forintot fordít a város, ami gyermekbarátságát folyamatosan demonstrálja többek között a nevelési intézmények és a játszóterek fejlesztéseivel valamint a gyermekek számára szervezett programokkal.

***

Forgalomcsillapító eszköz kihelyezésére tett javaslatot Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP) képviselő a Martinovics Ignác utca Lovarda és Honvéd utca közötti szakaszára. A testület a javaslatot ebben a formában nem fogadta el, úgy foglalt állást, hogy azt a város hasonló igényeivel egyenlően kell kezelni. Erről Győrfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) képviselő nyújtott be módosító indítványt, amit a képviselő-testület elfogadott. A határozat leszögezi: “…a városban korábban, lakossági igények alapján megvalósult útépítési, illetve forgalomcsillapítást célzó beruházásokhoz hasonlóan – szükséges a megfelelő mértékű lakossági hozzájárulás és egyetértés.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a forgalomcsillapító eszközök kihelyezésére vonatkozó feltételeket önkormányzati rendeletben is rögzíti, továbbá vállalja, hogy a 2021. évi költségvetésben az út- és járdaépítési keret terhére forgalomcsillapító eszközök kihelyezésére vonatkozó beruházást is támogat.”.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Közös ima a világbékéért

Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Önkormányzatok Szövetsége